<p>De Theaterbakkerheij heeft ook flinke schade ondervonden door covid-19 en hoopt ook subsidiie. Foto: Marianka Peters</p>

De Theaterbakkerheij heeft ook flinke schade ondervonden door covid-19 en hoopt ook subsidiie. Foto: Marianka Peters

(Foto: )

Goudse steun voor culturele sector

  Nieuwsflits

Het college heeft een tijdelijke subsidieregeling covid-19 schade culturele sector vastgesteld. Deze subsidieregeling wordt gevoed uit extra geld (560.000 euro) dat het Rijk aan de gemeente verstrekt om de cultuursector te ondersteunen, evenals uit 75.000 euro subsidie van de provincie Zuid-Holland. De gemeenteraad praat binnenkort over de subsidieregeling, en moet nog een besluit nemen over het beschikbaar stellen van de betreffende middelen.

GOUDA - De culturele sector is buitengewoon hard getroffen door de coronacrisis. De mate waarin organisaties nadeel ondervinden van de crisis is zeer verschillend en afhankelijk van de aard van de activiteiten. Naast de generieke ondersteuning die de gemeente biedt, zoals huurkorting voor huurders, wil het college de Goudse de cultuursector ondersteunen met een tijdelijke subsidieregeling en daarvoor de middelen die het Rijk aan de gemeente verstrekt met dit doel (naar verwachting € 561.158,-), beschikbaar stellen. Ook de subsidie vanuit de provincie Zuid-Holland voor schade in de culturele sector wordt hierin gestopt (€75.000,-).

Wethouder Thierry van Vugt (Cultuur): “Het coronavirus slaat hard toe in Gouda, zeker ook in de culturele sector die te maken heeft met stevige inperkende maatregelen. Kunst en cultuur zijn essentieel voor onze stad en inwoners. Met het instellen van deze steunregeling willen we het culturele vermogen van Gouda zoveel als mogelijk behouden voor de stad. Het is een open regeling, die voor het brede kunst- en cultuurdomein toegankelijk is. Voor grotere en kleinere organisaties dus, mits er aantoonbaar omzetverlies is geleden.”

Het college heeft eerder de wens uitgesproken culturele organisaties en verenigingen, groot en klein, op adequate wijze te willen ondersteunen, gezien het belang van hen voor Gouda. De afgelopen periode heeft cultureel Gouda zich zeer wendbaar getoond. Duidelijk is dat de huidige verdiencapaciteit niet toereikend is voor de kosten die zij maken voor vaste lasten of de benodigde aanpassingen. De regeling biedt hier steun in en komt in aanvulling op eerdere maatregelen die zich o.a. richtten op huurkortingen voor huurders van gemeentelijk vastgoed (waaronder culturele organisaties) en steun aan de Goudse Schouwburg.

De regeling is nadrukkelijk van tijdelijke aard, specifiek voor de gevolgen die culturele organisaties en verenigingen in Gouda ondervinden door de maatregelen ten behoeve van de bestrijding van Covid-19. De regeling is toegankelijk voor Goudse culturele organisaties en verenigingen die kunnen aantonen dat zij financiële schade ondervinden als gevolg van Covid-19, zij gebruik hebben gemaakt van landelijke vangnetregelingen zoals TOGS, TOZO, NOW en/of TVL.Of dat zij buiten de kaders van de vangnetregelingen vallen. Tot slot dienen zij activiteiten te bieden die bijdragen aan de doelstelling uit de nota “het cultureel vermogen van Gouda 2018-2022”.


De raad behandelt medio november de beoogde regeling. Tevens zal de raad nog een budgetbesluit moeten nemen om de middelen die door het Rijk en de provincie aan de gemeente beschikbaar zijn gesteld ook daadwerkelijk beschikbaar te stellen voor de subsidieregeling.


De eerste aanvraagronde waarin organisaties een subsidie kunnen aanvragen, start op maandag 14 december, onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van budget door de gemeenteraad. Sluitingsdatum is op 7 januari 2021. De beoordeling en toekenning verloopt conform de Algemene Subsidieverordening Gouda 2003 (ASV). Er wordt gepoogd deze processen binnen 4 weken af te ronden, in plaats van de 6 weken die ervoor staan (conform de Algemene wet bestuursrecht). Zo krijgen organisaties zo snel mogelijk uitsluitsel.

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden