Meer bevoegdheden voor Stadstoezicht

Gouda - De Boa's van de afdeling Stadstoezicht krijgen meer bevoegdheden.

Zij worden belast met de feitelijke toepassing van bestuursdwang. Dit is de omschrijving ingeval een last onder bestuursdwang is opgelegd en aan de last binnen de gestelde begunstigingstermijn geen of onvoldoende opvolging is gegeven.
De aangewezen Boa's hebben toegang tot elke plaats, voorzover dit voor de handhavende taak redelijkerwijs nodig is. Deze bevoegdheid geldt ook voor de uitvoering van spoedeisende bestuursdwang in het kader van onder meer de Opiumwet, de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009, de Gemeentewet en Wet Milieubeheer of Afvalstoffenverordening.

Wanneer een last onder bestuursdwang is opgelegd en aan de last binnen de gestelde begunstigingstermijn geen of onvoldoende opvolging is gegeven, mogen Boa's van afdeling Stadstoezicht, panden fysiek sluiten, gebouwen en terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt, verzegelen.

De Boa's van afdeling Stadstoezicht zijn gemachtigd tot het meevoeren, opslaan, bewaren en teruggeven van zaken, in situaties waarin bestuursdwang is of wordt toegepast.

Dit besluit is deze week in werking getreden.

Goudse Post
Meer berichten