Tot afgelopen jaar was Zotte Zaterdag nog afhankelijk van een subsidie uit de GoudApot. Vanaf dit jaar is het evenement aangemerkt als Sterevenement en ontvangt het structurele subsidie. Foto: Marianka Peters
Tot afgelopen jaar was Zotte Zaterdag nog afhankelijk van een subsidie uit de GoudApot. Vanaf dit jaar is het evenement aangemerkt als Sterevenement en ontvangt het structurele subsidie. Foto: Marianka Peters (Foto: )

Toezichthouders GoudApot per direct opgestapt

Gouda - De Raad van Toezicht en de Adviseur van de Stichting GoudApot hebben hun functie met onmiddellijke ingang neergelegd. De Raad van Toezicht kan de taken en bevoegdheden die in de statuten zijn opgedragen cq toegekend in het belang van het functioneren van de Stichting GoudApot niet langer meer uitoefenen.

Dit heeft de Raad vandaag bekend gemaakt. Als reden wordt gegeven dat het bestuur van Stichting Goudapot, belast met het besturen van de Stichting, een andere taak voor de Raad van Toezicht ziet weggelegd dan in de statuten is vastgelegd. "Om die reden kan de Raad van Toezicht zijn statutaire opdracht, het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, niet verwezenlijken," blijkt uit de persverklaring. "Daarnaast oefent de Raad van Toezicht taken en bevoegdheden uit die in de statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen cq toegekend."

In een tijd waarin in het algemeen de raden van toezicht onder druk komen te staan omdat zij hun statutaire taken en bevoegdheden onvoldoende voor hun rekening nemen, heeft deze Raad van Toezicht van de Stichting GoudApot hierover diverse malen bij het bestuur aan de bel getrokken om binnen de Stichting GoudApot het bestuurlijk inzicht en het nemen van verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering van de statuten van de Stichting GoudApot op peil te brengen. De vele aansporingen vanuit de Raad van Toezicht om tot een correcte naleving van de statuten te komen, werden door de bestuursvoorzitter en het bestuur als niet ter zake doende steeds terzijde geschoven.

Op grond hiervan kan dan ook van deze Raad van Toezicht niet langer worden verwacht nog meer tijd en energie in te zetten in het belang van de Stichting GoudApot. Dat is ook de reden dat de Raad van Toezicht van de Stichting GoudApot de politiek verantwoordelijke wethouder hierover afgelopen week heeft geïnformeerd en het bestuur hiervan in kennis heeft gesteld.

De laatste tijd krijgt GoudApot veel kritiek over zich heen. Er zou een vorm van willekeur en voorrang gegeven worden aan bevriende organisaties bij het toekennen van subsidies. In de raadsvergadering van woensdag zei wethouder Thierry van Vugt volledig te vertrouwen op de organisatie van GoudApot.

In een reactie zegt Martijn Bloch, secretaris Stichting GoudApot volledig verrast te zijn door het besluit van de Raad van Toezicht en de Adviseur om, zonder enig overleg, per direct op te stappen. Ook herkent het bestuur zich niet in de stelling van de Raad van Toezicht, dat de statuten niet correct worden nageleefd. "Wij betreuren deze plotselinge stap. Het bestuur onderkent dat er op enkele punten verschillen van inzicht bestaan over de invulling van de taken en de afbakening van de rolopvatting tussen de Raad van Toezicht en het bestuur. Het bestuur onderstreept dat de Raad van Toezicht haar controletaak altijd volledig en tot beider tevredenheid heeft uitgevoerd, blijkens onder meer uit de goedkeuring van de jaarverslagen.  Ook heeft de stichting steeds en transparant gerapporteerd aan de gemeente Gouda."

De stichting benadrukt zich met al haar vrijwilligers te concentreren op het behandelen van de aanvragen. Dit proces wordt door het aftreden niet geraakt. 

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden