'We streven naar een raadsbrede samenwerking'

Gouda - De beoogde coalitie (D66, PvdA, GroenLinks, CDA en CU)  wil concreet invulling gaan geven aan het advies van informateurs Alexander Rinnooy Kan en Heleen van den Berg om de gemeenteraad goed te betrekken en te investeren in raadsbrede samenwerking voor de komende vier jaar. Daarom worden alle onderwerpen die politieke partijen belangrijk vinden, geïnventariseerd. De resultaten daarvan worden eind mei verwacht.

Voormalig griffier van de gemeente Gouda, Marianne Lint-Zwagemakers,  gaat deze verkenning doen met alle raadsfracties in Gouda. Marianne was als griffier nauw betrokken bij de invoering van het dualisme en de verhoudingen tussen oppositie en coalitie. Door de beoogde coalitiepartijen -D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks- is zij gevraagd om, als onafhankelijke procesbegeleider, gesprekken te voeren met alle twaalf gemeenteraadsfracties. "Raadsbrede samenwerking wordt de laatste jaren steeds belangrijker. De stad vraagt om beleid dat is gestoeld op een breed draagvlak," stelt Lint. "Ik hoop met deze verkenning een gerichte bijdrage te kunnen leveren om de komende bestuursperiode met breed commitment te kunnen werken aan de grote opgaven waar Gouda voor staat." Het is de ambitie om uiterlijk eind mei de inventarisatie gereed te hebben.

Parallel zijn inmiddels in lijn met het advies van de informateurs onderhandelingsgesprekken gestart met de vijf beoogde coalitiepartijen. Woordvoerder Thierry van Vugt: "Afgelopen dagen is onder andere tijd geïnvesteerd in informatiesessies met ambtenaren rond financiën en het zoeken van verdieping op enkele grote inhoudelijke opgaven die er liggen voor komende jaren. Ook hebben we een eerste uitwisseling gedaan van onderwerpen die wat de verschillende onderhandelaars betreft aandacht zouden moeten krijgen in een coalitieakkoord. Daarbij is ook van gedachten gewisseld over de wijze waarop de raadsbrede samenwerking vorm zou kunnen krijgen en de relatie met een coalitieakkoord. We boeken dus gestaag voortgang." De gesprekken met de coalitiepartijen worden begeleid door Chris Kalden.

Marianka Peters
Meer berichten