Havensluis in 2022 open?

Gouda - Sinds kort werkt de Wateralliantie - op verzoek van burgemeester Schoenmaker en wethouder Van Gelder - aan het opstellen van een visie op Gouda en het water. In dat kader is het logisch dat diezelfde Wateralliantie daarover een verkiezingsdebat organiseerde. Dit debat vond op woensdag 7 maart plaats in Museum Gouda onder grote publieke belangstelling. Alle politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart waren vertegenwoordigd.

Tijdens het debat bleek ruime steun voor de bouw van een Havensluis: van de 13 partijen zijn veruit de meeste partijen voorstander van de opening van de havensluis. Er moet wel een verhaal komen en financiering – ook door andere overheden - moet goed worden geregeld. Maar de politieke wil is het belangrijkst. Als het aan Harold Hooglander van de SGP ligt, gaat de sluis al open in 2022, het jaar dat Gouda 750 jaar bestaat. "Nodig zijn de aanleg van een spaarpotje en een wethouder die er echt voor gaat. Jan Willem Eelkman Rooda van GoudaPositief sloot zich daarbij aan: "We hebben goud in handen. Wat nodig is, zijn visie en lef." Michiel Bunnik van het CDA voegde daaraan toe: "Koppel visie aan actie en resultaat. En zoek de samenwerking met bewoners, bedrijven en andere overheden."

Gouda heeft enerzijds te maken met de dreiging van het water. Bodemdaling en klimaatverandering leiden tot een steeds grotere kans op overstromingen in de oude binnenstad. Daartegen moeten de nodige maatregelen worden genomen, zoals het toevoegen van water en groen en verbetering van funderingen. Thierry van Vugt van D66 heeft bovenal oog voor de dreigingen van het water. "D'66 geeft voorrang aan de bodemdaling en de fundering". Hij gaat daarbij uit van een óf/óf keuze, want te weinig geld. Daarbij lijkt hij voorbij te gaan aan de kansen die er zijn en de bijdragen die andere overheden kunnen bieden voor de kansen van het water. Ook Jan Verkerk van Gouda 50+ wil voorrang geven aan andere zaken zoals meer sociale woningbouw.

Meer groen in plaats van tegels en meer oppervlaktewater helpen om de klimaatverandering op te vangen. Tim Geluk van GroenLinks pleitte voor de aanleg van extra waterverbindingen in de binnenstad, te bekostigen uit de rioolheffing. SP noemde bovendien het landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel als belangrijk instrument om bewoners te helpen die als gevolg van de bodemdaling geconfronteerd worden met paalrot in de houten fundering onder hun woning. Wethouder Niezen temperde de verwachtingen: ook dan komen de bewoners voor hoge uitgaven te staan.

Anderzijds biedt het water in die schitterende historische stad ook kansen. Steden die georiënteerd zijn op hun historie, cultuur, water en stadschoon hebben een grote aantrekkingskracht om er te wonen, werken, bezoeken en recreëren. De economie is booming, het toerisme ook. In antwoord op de vraag naar een visie op de toekomst van Gouda schetste Theo Lucas van GBG het beeld van een historische binnenstad die voor een deel autovrij is. In zijn ogen is de aanleg van de Havenluis en de aanpak van de bodemdaling en de klimaatadaptatie geen kwestie van óf/óf maar van én/én. Kevin de Jonge van de VVD en Johan Veld van de PvdA sloten zich hierbij aan. Kevin pleitte bovendien voor het naar Gouda toe halen van het Instituut voor Watermanagement. Johan Veld: "Het eerste wat het volgende college moet doen is een spaarpot aanleggen." Christiaan Quik van de ChristenUnie opperde het prima idee van een watermarinier om de krachten in en buiten het Huis van de Stad te bundelen.

De Wateralliantie kijkt terug op een geslaagd debat en ziet verwachtingsvol uit naar een wethouder met een portefeuille die water, economie, cultuur en toerisme verenigt en die er echt voor gaat en er voor staat. En dan met een visie en een bestuursakkoord dat hem of haar de ruimte en de bestuurskracht geeft om samen met burgers en andere overheden de nodige maatregelen te nemen.

Pim Arts

Marianka Peters
Meer berichten
Shopbox