<p>Wethouder Michiel Bunnik</p>

Wethouder Michiel Bunnik

(Foto: Emmie Collignon)

Gouda sluit jaar 2020 positief af

Door corona leek Gouda af te stevenen op een flink tekort op de jaarrekening. Maar de cijfers laten een heel ander beeld zien. Het jaar 2020 werd afgesloten met een positief resultaat van 11,8 miljoen euro. Daarnaast denkt het college ook aan investeringen.

Door Marianka Peters

Gouda - Toch waarschuwt wethouder Michiel Bunnik (financiën) voor al te veel optimisme. “We eindigen 2020 weliswaar positief, maar we mogen ons niet rijk rekenen. Een deel van het resultaat is uit de algemene reserve gehaald om coronamaatregelen te financieren. Inmiddels hebben we verschillende maatregelen gecompenseerd gekregen van het Rijk en deze compensatie brengen we terug naar de algemene reserve. Daarnaast zijn er ook uitgaven door de coronacrisis van 2020 naar 2021 verschoven en zijn investeringen uitgesteld.” De coronacrisis heeft zijn weerslag op de financiële situatie van de gemeente. Er wordt meer geld uitgegeven, bijvoorbeeld aan extra uitkeringen en steunmaatregelen en er komt minder geld binnen via bijvoorbeeld belastingen of parkeergeld. Ook is er veel tijd en geld besteed aan maatregelen om inwoners, ondernemers en instellingen te ondersteunen, zoals de verplaatsing van de dak- en thuislozenopvang naar het Best Western Hotel.

 Ondanks de crisis heeft de gemeente het afgelopen jaar ruim € 6 miljoen geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad. Zo is er versneld gestart met het bouwen van nieuwe woningen, is er gestart met het realiseren van nieuwe schoolgebouwen, is de stad is groener geworden, zijn sportaccommodaties opgeknapt en zijn er gemeentelijke panden verduurzaamd.

De schuldpositie van Gouda is opnieuw gedaald en ligt ruim onder het afgesproken schuldenplafond. Het college stelt voor om € 9,9 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. Daarmee komt het weerstandsvermogen op ‘ruim voldoende’. Het weerstandsvermogen is nodig om tegenvallers op te vangen. “De coronapandemie is nog niet voorbij en zal ook in 2021 nog zijn weerslag hebben op de financiële situatie van de gemeente,” waarschuwt Bunnik, terwijl hij de Kadernota 2022-2025 presenteerde. Daarin staat te lezen wat er op financieel gebied allemaal op Gouda afkomt. “De gemeente verwacht, net als in 2021, in 2022 en 2023 een tekort in de begroting als gevolg van de stijgende kosten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Het college heeft hiervoor vorig jaar een claim ingediend bij het Rijk.” Voor 2021 heeft Gouda inmiddels extra geld ontvangen, maar het is nog onduidelijk of de stad ook voor volgende jaren geld erbij krijgt.

Ook is er ruimte voor investeringen. Zo wordt doorgegaan met het renoveren c.q. nieuwbouw van schoolgebouwen, vastgesteld in het IHP, vier ton wordt uitgetrokken voor groot onderhoud van het Groenhovenbad en om het jubileum Gouda 750 jaar tot een succes te maken, wordt nog eens vier ton gereserveerd. Risico’s zijn er ook, zoals de financiële afwikkeling van de kwestie Turfmarktkerk, die dit jaar zijn beslag moet krijgen, het beheer van het stadhuis op de Markt en de overname van het onderhoud van de Kock van Leeuwensluis van het Hoogheemraadschap van Rijnland. “En dan hebben we nog de uitvoering van het VerkeersCirculatiePlan. de energietransitie en het verder versnellen van de woningbouw en het realiseren van honderden extra woningen.” Op 7 juli neemt de raad een besluit.

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden


 

Meeste reacties